Regulamin

Każdy podmiot, który przystępuje do korzystania z Usługi przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu w brzmieniu poniżej określonym.

1. Definicje Pojęć

 1. Regulamin: niniejszy Dokument tzw. Regulamin zawierający warunki świadczenia i korzystania z usług Usługodawcy będący integralną częścią Umowy.
 2. Usługodawca: Firma Webcoders.pl NIP:6462822366 REGON:241920946 z siedzibą w Katowicach 40-486 przy ul. Kolista 25.
 3. Użytkownik oznacza podmiot ( osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej), który zleca Usługodawcy świadczenie Usługi poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych bądź zawarł z Usługodawcą umowę o korzystanie z Usługi świadczonej przez Usługodawcę.
 4. Umowa: niniejszy Regulamin w przypadku Usługi darmowej oraz Usługi z rocznym Okresem abonamentowym. W przypadku Usługi dodatkowej zawierana jest pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem Umowa w formie pisemnej. której integralną częścią jest niniejszy Regulamin.
 5. System: Internetowa aplikacja Premium med będąca własnością Usługodawcy, opcjonalnie wzbogacona o usługę dodatkową elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta. Udostępniana na serwerach Usługodawcy, a w przypadku elektronicznej dokumentacji medycznej na serwerze należącym do Użytkownika.
 6. Usługa: korzystanie z Systemu świadczonego przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 7. Elektroniczna dokumentacja medyczna: Usługa dodatkowa świadczona przez Usługodawcę na podstawie zawartej Umowy, opcjonalna, dodatkowa funkcja Systemu.
 8. Opłata abonamentowa: uiszczane przez Użytkownika Wynagrodzenie za Usługi z rocznym okresem abonamentowym. Wysokość tego wynagrodzenia jest zgodna z Cennikiem lub w zawartej między Stronami Umowie. Wynagrodzenie to nie obejmuje w szczególności opłat za: wysłane wiadomości SMS, za pośrednictwem Systemu, dostęp do sieci Internet, zakup sprzętu do korzystania z Usługi, za korzystanie z Usług dodatkowych.
 9. Okres abonamentowy: okres rozliczeniowy za który Użytkownik dokonuje płatności wynagrodzenia wynosi dwanaście miesięcy liczony jest od dnia uruchomienia przez Usługodawcę Usługi.
 10. Uruchomienie Usługi następuje nie później niż 30 dni kalendarzowych od momentu zawarcia Umowy.
 11. Rejestracja / Zamównienie Usługi: oznacza wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego przez podanie wskazanych w formularzu danych osobowych i przesłanie ich Usługodawcy. Po dokonaniu Rejestracji Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia danych zawartych w formularzu.
 12. Rachunek bankowy Usługodawcy: konto bankowe o numerze 66 1140 2004 0000 3602 7299 6942 na które Użytkownik dokonuje opłat za korzystanie z usługi.
 13. Cennik: zbiór wszystkich opłat.
 14. Dane uwierzytelniające: para dwóch ciągów znaków Login i Hasło pozwalające Użytkownikowi oraz osobom przez niego upoważnionym na dostęp do Usługi.
 15. Siła wyższa: zdarzenie zewnętrzne do którego nie można się przygotować, ani któremu nie można zapobiec takie jak np.: powódź, pożar, stan zagrożenia lub wojna, wyładowanie atmosferyczne, strajki i zamieszki, akty terroru, ataki hakerskie, awarie w sieciach energetycznych, awarie w centrum danych, awarie w sieciach telekomunikacyjnych oraz inne przyczyny, na które Usługodawca nie ma wpływu.
 16. Spam: niechciane wiadomości rozsyłane głównie przez pocztę elektroniczną na które odbiorca nie wyraził zgody zawierające treśc komercyjną.
 17. Osoba trzecia: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej bezpośrednio nie związana ani z Usługodawcą ani z Użytkownikiem.

2. Postanowienia ogólne Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin zawiera warunki korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a także określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika korzystającego z tych Usług.
 2. Przed skorzystaniem z Usług świadczonych przez Usługodawcę konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem, który stanowi integralną część Umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem.
 3. Zamówienie Usługi rejestracja za pomocą strony internetowej www.premiummed.pl oznacza zawarcie Umowy z Usługodawcą w formie elektronicznej, równocześnie jest potwierdzeniem, że Użytkownik zapoznał się z treścią, przyjmuje do wiadomości i jednocześnie akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, jeśli inny okres obowiązywania umowy nie wynika z Umowy konkretnej usługi dodatkowej.
 5. Dzień zamówienia Usługi drogą elektroniczną przez lub data podpisania Umowy jest datą, od której postanowienia Regulaminu będą znajdować zastosowanie dla obu stron umowy. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych w procesie rejestracji/zamawiania Usługi. Wpisanie nieprawdziwych danych i tym samym naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Uslugodawcę do zaprzestania świadczenia Usługi.
 7. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w ramach którego Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługę lub Usługi.
 8. Korzystając z Usługi Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 9. W ramach Opłaty abonamentowej Usługodawca może świadczyć na rzecz Użytkownika usługę wsparcia technicznego realizowaną bezpłatnie telefonicznie bądź poprzez Komunikator dostępny w Systemie.
 10. Użytkownik nie ma prawa w jakikolwiek sposób, rozpowszechniać, powielać, wykorzystywać, sprzedawać lub czerpać inspiracji z autorskich rozwiązań Systemu, oraz pozostałej własności intelektualnej Usługodawcy. Użytkownik zobowiązuję się do zachowania w całkowitej poufności zastosowanych w Usłudze rozwiązań technicznych. Użytkownik zobowiązuje się również pokryć wszelkie szkody na jakie zostanie narażony Usługodawca ( z włączeniem utraconych korzyści) w wyniku takich działań.
 11. Użytkownik nie ma prawa podczas korzystnia z Usługi za jej pośrednictwem ( w tym poprzez Wiadomości SMS ) rozpowszechniać ani udostępniać treści, obrazów o charakterze pornograficznym, o charakterze bezprawnym, spamu, materiałów naruszających dobro osobiste osób trzecich, materiałów naruszających prawa autorskie, prawa własności intelektualnej.
 12. Usługodawca ma prawo w przypadku Usługi darmowej do usunięcia trwale konta Użytkownika w sytuacji gdy Użytkownik nie wykazuje aktywności czyli nie zalogował się do Systemu dłużej niż przez 60 dni kalendarzowych i nie poinformował Usługodawcy, że taka sytuacja może wystąpić.

3. Płatności

 1. Użytkownik zobowiązuje się do uregulowania opłaty abonamentowej za korzystanie z Usługi na podstawie Faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę w terminie zawartym na Fakturze na rachunek bankowy Usługodawcy zamieszczony na Fakturze.
 2. Datą zapłaty jest zawsze data uznania rachunku bankowego Usługodawcy pełną kwotą wynagrodzenia. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Użytkowika.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z zaniedbań na poczcie lub banku, jak również zaniedbań samych Użytkowników.
 4. Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu opłaty abonamentowej w momencie gdy Użytkownik rezygnuje z korzystania z Usługi przed upływem terminu okresu abonamentowego.
 5. Nie wypowiedzenie przez Użytkownika umowy w terminie minimalnie na 30dni kalendarzowych przed zakończeniem aktualnego okresu abonamentowego, spowoduje przedłużenie usługi o kolejny okres abonamentowy i automatyczne naliczenie opłaty abonamentowej.
 6. W przypadku nie dokonania Opłaty abonamentowej w terminie 30 dni kalendarzowych Usługodawca będzie uprawniony do wstrzymania się z dalszym świadczeniem Usługi lub ograniczenia jej funkcjonalności bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika. Brak płatności w kolejnym terminie 30dni kalendarzowych spowoduje wygaśnięcie umowy z upływem tego terminu. W takim przypadku wszelkie dane wprowadzone przez Użytkownika do Systemu zostaną usunięte, bez ponoszenia przez Usługodawcę z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

4. Wymagania Techniczne

 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usługi zobowiązany jest we własnym zakresie zaopatrzyć się:
 • sprzęt komputerowy z legalnym oprogramowaniem
 • połączenie z siecią Internet
 • przeglądarkę internetową Google Chrome w najnowszej wersji.
 1. Usługodawca zastrzega, że aby skorzystać z pełnej funkcjonalności Usługi konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz plików cookies.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w działaniu Systemu wynikające z niewłaściwej konfiguracji przeglądarki lub sprzętu komputerowego.

5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Użytkownik oświadcza, że jest administratorem zbioru danych osobowych powierzonych Usługodawcy, przetwarzanych za pomocą Systemu Premium med i przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powierzając Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie ich tworzenia, modyfikacji, utrwalania i udostępniania.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia zbiorów danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Usługi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i pozostałych instytucji wymaganych prawnie jeżeli sposób i cel wykorzystania tych danych przez Użytkownika wymaga ich rejestracji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)
 3. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Użytkownika wyłącznie w celu zgodnym z Umową.
 4. Usługodawca może przetwarzać następujące dane wprowadzane do systemu: (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, datę urodzenia, PESEL, numer telefonu, numer ubezieczenia, nazwa ubezpieczenia, adres e-mail pacjenta, dane dotyczące wizyt lekarskich tj. data wizyty, godzina wizyty, nazwa przyjmującego lekarza, informacje dotyczące przebytych chorob, alergii, zabiegów,operacji, planowanych zabiegów, operacji, informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta, zgody, oświadczenia pacjenta oraz wszystkie inne informacje związane z elektroniczną dokumentacją medyczną pacjenta) przechowywane na serwerze.
 5. Usługodawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: DZ. U. z 2002 r. Nr. 101, poz 926 ze zm. ) zwanej dalej Ustawą oraz przepisów wykonawczych.
 6. Usługodawca oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 36-39 oraz spełni wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a Ustawy.
 7. Dane przechowywane w Systemie w ramach świadczenia Usługi takie jak: pliki źródłowe systemu, pliki źródłowe strony internetowej, szablony html, style css oraz pliki graficzne, które nie zostały dostarczone przez Użytkownika pozostają własnością Usługodawcy przez cały okres świadczenia Usługi oraz po jego zakończeniu. Natomiast wszystkie dane osobowe powierzone Usługodawcy w celu korzystania z Usługi, a także dane osobowe wprowadzone oraz modyfikowane w Systemie są własnością Użytkownika.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia danych osobowych należących do Użytkownika w dowolnym momencie trwania Usługi oraz do 14dni kalendarzowych po zakończeniu okresu jej świadczenia na pisemną prośbę Użytkownika. Dane zostaną udostępnione w formie elektronicznej. Dane zostaną przekazane Użytkownikowi w formacie wyeksportowanej bazy mySQL lub na życzenie Użytkownika w formacie pliku XML lub PDF.
 9. W terminie 30dni kalendarzowych po wygaśnięciu Umowy oraz zaprzestania świadczenia Usługi, Usługodawca ma prawo usunięcia wszystkich danych należących do Uzytkownika w tym:
 • baz danych i informacji przechowywanych w ramach Usługi
 • statystyk przechowywanych w ramach Usługi
 1. Operator zastrzega prawo do niearchiwizowania danych usuniętych po wygaśnięciu Umowy.

6. Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. w celach służących świadczenia przez Usługodawę Usługi oraz wystawienia wszelkich dokumentów księgowych.
 2. Użytkownik oświadcza, iż zna swoje prawo do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.
 3. Usługodawca oświadcza, że dane powierzone mu przez Użytkownika są przechowywane na serwerach spełniających wymagania GIODO w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 4. O ile Użytkownik nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, Usługodawca ma prawo do informowania podmiotów trzecich o istnieniu współpracy Stron, w tym udziela nieodpłatnej licencji do korzystania przez Usługodawcę z logo Użytkownika w celach marketingowych. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do umieszczenia podstawowych danych Użytkownika takich jak nazwa firmy, adres, rodzaj prowadzonej działalności, dane kontaktowe, adres strony www, oraz zrzut z ekranu przedstawiający tą stronę bądź tylko jej fragmenty na stronach internetowych Usługodawcy lub innych materiałach reklamowych promujących działalność Usługodawcy oraz ich wykorzystywanie w prezentacjach multimedialnych podczas wydarzeń o charakterze konferencji, wystaw itp. W przypadku gdy strona internetowa Użytkownika zrobiona została przez Osoby trzecie Usługodawca po otrzymaniu takich informacji od Użytkownika zobowiązuję się do wskazania jej wykonawców. W momencie gdy Usługodawca nie otrzyma takich informacji zakłada się, że prawa autorskie majątkowe do strony www należą do Użytkownika i Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia ze strony Osób trzecich.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji dotyczących istotnych warunków Umowy oraz przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Użytkownika uzyskanymi w wyniku realizacji Umowy.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania Polityki prywatności zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem www.premiummed.pl/polityka-prywatnosci

7. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi zgodnie z zawartą Umową oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby świadczona Usługa była najwyższej jakości oraz zobowiązuje podejmować działania zabezpieczające serwery przed dostępem Osób trzecich.
 3. Uługodawca ma prawo przerwania świadczenia Usługi w momencie gdy Użytkownik działa niezgodnie z postanowieniami Regulaminu bądź Umowy.
 4. Usługodawca odpowiada względem Użytkownika wyłącznie za rzeczywiste szkody (bez utraconych korzyści) wyrządzone Użytkownikowi przez Usługodawcę umyślnie do wysokości Opłaty abonamentowej za Okres rozliczeniowy, w jakim nastąpiła szkoda.
 5. Usługodawca nie odpowiada za wady funkcjonowania Systemu lub ograniczenia w dostępie do Usługi wynikające z
 • przyczyn leżących po stronie Użytkownika takich jak: awaria sprzętu oraz brak kompatybilności sprzętowej lub programowej, niska wydajność, obecność szkodliwego oprogramowania, oraz niezabezpieczenia dostępu do komputera bądź innego urządzenia mobilnego przed ingerencją Osób trzecich.
 • przyczyn niezależnych od Usługodawcy
 • utraty przez Użytkownika danych uwierzytelniających
 • przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu zapewniających łączność Użytkownika z siecią Internet.
 • awarii technicznej serwera bądź jego celowej dezaktywacji z powodów ataków hakerskich.
 • szybkości przesyłanych danych wynikającą z ograniczeń technicznych i rodzajów łącz transmisyjnych
 • działania siły wyższej
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z Usługi przez osoby, którym Użytkownik udostępnił dostęp do Usługi jak również przez samego Użytkownika.
 • szkody powstałe w wyniku poczty wysyłanej oraz odbieranej przez Użytkownika
 • szkody powstałe w wyniku wiadomości sms wysyłaych oraz odbieranych przez Użytkownika
 • szkody powstałe w wyniku naruszenia postanowień Regulaminu bądź Umowy przez Użytkownika
 • szkody powstałe w wyniku usunięcia istotnych danych przez Użytkownika, na skutek niepoprawnego korzystania z Usługi
 • szkody powstałe w wyniku korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika niezgodnie z przepisami prawa
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści danych przekazywane w ramach korzystania z Usługi w sytuacji gdy:
 • nie jest inicjatorem przekazu danych
 • nie wybiera odbiorcy przekazu danych
 • nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.
 1. Usłogodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku utraty, oraz umyślnego lub nieumyślnego udostępnienia przez Użytkownika swoich danych uwierzytelniających zabezpieczających dostęp do systemu Osobom trzecim.
 2. W przypadku podejrzenia, że dane uwierzytelniające mogły się dostać w ręce osób trzecich, Użytkownik jest zobowiązany do zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, a także powinien niezwłocznie samodzielnie dokonać zmiany swoich danych uwierzytelniających.
 3. Użytkownik oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów, treści które, przekazuje Usługodawcy w celu zlecenia wykonania strony internetowej bądź zlecenia wykonania prac graficznych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczone mu przez Użytkownika wszelkie materiały, treści, nie ma obowiązku weryfikacji otrzymanych materiałów i treści. Nie ponosi odpowiedzialności za błędy ortograficzne i merytoryczne otrzymanych materiałów, treści. Usługodawca nie odpowiada za naruszenia praw autorskich oraz ewentualne roszczenia Osób trzecich z uwagi na wykorzystanie materiałów, treści otrzymanych od Użytkownika.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody z tytułu utraconych korzyści, utraconych zysków będące następstwem korzystania z Usługi.
 5. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za jakikolwiek przypadek niewykonania lub zwłoki w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu a także podpisanej Umowy ( jeżeli taka istnieje), powstałych w wyniku okoliczności znajdujących się poza ich możliwą kontrolą, włączając w to bez ograniczeń pożar, burzę, powódź, trzęsienie ziemi, wypadek, kradzież, działanie wroga publicznego, wojnę, rebelię, strajk, akty siły wyższej, działania rządu lub innej jego agentury, działanie sądowe, awarie publicznych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkie inne okoliczności zewnętrzne, pod warunkiem, że strona powołująca się na tę klauzulę winna jest zawiadomić drugą ze stron o okolicznościach i prawdopodobnym czasie ich trwania. Użytkownik nie może domagać się od Usługodawcy stosowania w jakichkolwiek wypadkach środków zaradczych, których koszt nie pozostawałby w racjonalnym związku z wynagrodzeniem wynikającym z podpisanej Umowy, a w związku z czym mogłoby narazić Usługodawcę na stratę.

8. Zmiana Regulaminu, Umowy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w sytuacji, gdy zapisy Regulaminu pozostawiają taką możliwość i są podyktowane istotną przyczyną np. dostosowania zapisów Regulaminu do obowiązujących lub zmieniających się przepisów prawa. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Usługodawcy www.premiummed.pl.
 2. Użytkownik zostanie poinformowany o planowanej zmianie Opłaty abonamentowej, bądź innych Opłat przynajmniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
 3. Zmiany wysokości opłat podawane Użytkownikowi przez Usługodawcę nie będą powodować zmiany, ani wypowiedzenia Umowy, jak również nie będą wymagać sporządzania aneksu do Umowy.
 4. Użytkownik ma możliwość w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zmianach Regulaminu bądź zmianie wysokości Opłat, rozwiązać Umowę ze skutkiem na koniec danego okresu rozliczeniowego. Jeżeli Użytkownik w tym terminie nie wypowie Umowy, uznaje się, że zaakceptował zmiany wysokości Opłat, zmiany w Regulaminie, a tym samym nowe warunki Umowy.

9. Warunki rozwiązywania umowy

 1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, Usługa wówczas będzie świadczona do końca danego okresu rozliczeniowego.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:
 • Użytkownik będzie w opóźnieniu z zapłatą opłaty abonamentowej bądź innych należnych opłat za którykolwiek okres rozliczeniowy o więcej niż 60 dni kalendarzowych;
 • Użytkownik w sposób istotny w ocenie Usługodawcy będzie naruszać postanowienia Regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa i nie zaprzestanie naruszeń w terminie 3 dni roboczych od wystosowania do niego przez Usługodawcę odpiedniego żądania w tym zakresie.
 • Użytkownik będzie działał na szkodę Usługodawcy lub Osób trzecich
 • Usługa będzie wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
 • Użytkownik będzie wykorzystywał Usługę do rozsyłania spamu lub treści o charakterze bezprawnym.
 1. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga każdorazowo formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W powyższych sytuacjach Usługodawca nie ma obowiązku zwracania uiszczonej przez Użytkownika Opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługa nie będzie świadczona, jak również nie obowiązuje okres wypowiedzenia wskazany w Umowie

10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Systemu bądź uchybienia w świadczeniu Usług przez Usługodawcę mogą być reklamowane przez Użytkownika.
 2. Reklamacja musi dotyczyć konkretnych Uchybień w funkcjonowaniu System
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w okresie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na zgłoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej
 4. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
 • dane Użytkownika umożliwiające jego identyfikację,
 • dokładny przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamacje
 1. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Usługodawcy o uchybieniach świadczenia Usługi.
 2. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z uiszczenia opłaty abonamentowej.
 3. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu, Umowy oraz Cennika nie będą rozpatrywane.

 11. Usługi dodatkowe

 1. Usługodawca oferuje również usługi dodatkowe z których Użytkownik ma możliwość skorzystać za dodatkową opłatą zamieszczoną w Umowie zawartej między Stronami.
 2. Po zawarciu stosownej Umowy Usługodawca wystawia na ustaloną kwotę Fakturę, którą Użytkownik zobowiązuję się uregulować w terminie podanym na Fakturze na rachunek bankowy widniejący na Fakturze.

 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Umowa podlega wyłącznie przepisom prawa polskiego.
 2. Usługodawca może przy wykonywaniu swoich zobowiązań określonych Umową posługiwać się osobami trzecimi.
 3. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu będzie lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych jego postanowień. W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie postanowienie, które jest najbardziej zbliżone do celu założonego przez Strony.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu Strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie wyłącznie sądu właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcę o wszelkich zmianach w swoich danych rejestrowych, danych kontaktowych, oraz danych adresowych.
 6. Z chwilą rejestracji/ zamówienia Usługi Użytkownik oświadcza iż:
 • zapoznał się z treścią Regulamin
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które Usługodawca zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, również w zakresie dokonywania płatności za usługę za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów internetowych.
 • został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Usługodawcę, informacji o zmianach funkcjonalności Usług oraz informacji o nowych Usługach.
 • wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną

 

Data ostatniej modyfikacji Regulaminu: 01.09.2014